Intelligence/Business Intelligence

 

Intelligence Resource (IR)

Praktisk Intelligence (I)/Business Intelligence (BI)/

OmverdensOvervåking (OO)

 

cohdra_100_5160

Vig Consulting kan tilby rådgivning når det gjelder

 

 • Internett som salgs- og markedsføringskanal.
 • Integrering av salg og markedsføring på Internett med bedriftens tradisjonelle salg og markedsføringsmetoder.
 • Hvordan utvikle en Internett Marketing plan
 • .Markedsundersøkelser via Internett – primær data/ sekundær data.
 • 1to1 / CRM
 • Kombinering av Internett reklamering med tradisjonell reklamering.
 • E-Business/Salg over Internett og E-Business Intelligence
 • Ny teknologi og deres innvirkning på salg og markedsføring via Internett.
 • Kvantitative og kvalitative målinger av resultatet.
 • Intelligence/Business Intelligence (Overvåking av omverdenen)
 • Enterprise Risk Management (ERM) (Helhetlig og integrert Risikoledelse)

 

Produkter, Kurs og Tjenester

Vig Consultings tjenester og produkter innholder Web konsultasjon og strategi utvikling, Interaktiv merkevareoppbygging, skape community, E-handels strategier og teknologi, bruker/kunde utvikling , CRM, Online og Offline promotering, Business Intelligence og Enterprise Risk Management.

 

Tjenester – Tjenester

 

 cohdra100_0645

 

Tjenestene inkluderer :

 

Intelligence/Business Intelligence Interaktiv merkevarebygging Planlegging av Internet Strategi
Channel ManagementIntranett  Ekstranett Internett Produkter
CRM/1to1  Konsulent tjenester Programmering
Database dreven Web Site Kurs Sosiale Media
Data mining Målinger Text Mining/Den semantiske Web
E-Business Online Marketing  
Enterprise Risk Management Online learning  

 

 

 

Tjenester – Tjenester
Intelligence/Business Intelligence

Våre tjenester består av ulike typer bistand fra grunnleggende Intelligence/Business Intelligence  til hjelp for at Intelligence-prosessene skal løpe slik organisasjonen har forutsatt.  Vi er derfor med hele veien om ønskelig.

 

 

 • Rådgivning
 • Forundersøkelser
 • Forprosjekt
 • Innføringsprosjekt
 • Innleing av ”Chief Intelligence Officer”
 • Kurs, seminarer og opplæring
 • Verktøy og hjelpemidler
 • Uavhengig systemevaluering og gjennomgang

 

candle2_o_150

Rådgivning

 

La oss erkjenne at kjennskapen til Intelligence (I)/Business Intelligence (BI)/OmverdensOvervåking(OOer svært varierende blant enkeltpersoner i styre og ledelse i norske organisasjoner.  Før beslutning om innføring/ikke innføring eventuelt blir tatt opp bør man vurdere om man har en noenlunde enhetlig oppfatning av hva Intelligence (I)/ Business Intelligence (BI)/OmverdensOvervåking(OO) er blant beslutningstakerne.  Kommer organisasjonen til den konklusjon at det kan være hensiktsmessig med ”påfyll” vil vi kunne bistå med informasjon og som sparringspartner under denne prosessen.

 • Hva er Intelligence (I)/Business Intelligence (BI)/OmverdensOvervåking(OO)?
 • Hva betyr det for oss?
 • Hva kan organisasjonen tjene på å innføre Intelligence (I)/Business Intelligence (BI)/OmverdensOvervåking(OO)?

 

 

candle2_o_150

Forundersøkelser

Før styret og ledelsen tar den endelige beslutning om innføring av ERM bør det ha en rimelig klar oppfatning av hva dette vil bety for organisasjonen.  Forundersøkelsene er de første forsiktige forsøk på å bringe på det rene om organisasjonen er i stand til å nyttegjøre seg de muligheter som ligger i ERM.

 • Hva er organisasjonenes utgangspunkt?
 • Etablerte rutiner
 • Organisasjon
 • Målekriterier
 • Intelligencekultur/modenhet
 • Visjoner

 

 

candle2_o_150

 

 

Forprosjekt

Basert på forundersøkelsene og foreløpige konklusjoner må organisasjonen bestemme seg for hva den ønsker å oppnå med Intelligence (I)/Business Intelligence (BI)/OmverdensOvervåking(OOog hvordan den tar sikte på å komme dit.  For å komme frem til de riktige beslutningene må styret og ledelsen ha konkrete beslutningsunderlag.  De personer eller organisasjonsenheter som skal realisere en eventuell beslutning om gjennomføring må også ha sine instrukser.

 • Ambisjoner/mål
 • Prosjektplan
 • Prosjektbudsjetter
 • Fullmakter og mandater
 • Organisering

 

candle2_o_150

 

 

Innføringsprosjekt

Innføring av Intelligence (I)/Business Intelligence (BI)/OmverdensOvervåking(OO) kan være en mangeartet aktivitet.  Best resultat får man vanligvis når organisasjonens egne ressurser står for de sentrale og vesentligste aktivitetene.  Likevel vil det kunne være hensiktsmessig å kunne trekke på tidligere erfaringer gjennom:

 • ”Mentoring og Coaching”
 • Kurs og opplæring
 • Verktøy og hjelpemidler 

 

candle2_o_150

 

 

Innleid  ”Intelligence/Business Intelligence Officer”

En Intelligence (I)/Business Intelligence (BI)/OmverdensOvervåking(OO)prosess er en syklisk prosess som gjennomføres med visse mellomrom.  Avhengig av gjennomføringsfrekvens, organisasjonens størrelse og kompleksitet kan organisasjonen finne det vanskelig å gjennomføre og innføre en Intelligence (I)/Business Intelligence (BI)/OmverdensOvervåking(OO)prosess med de personellmessige ressurser organisasjonen har til rådighet på et gitt tidspunkt.  En løsning kan da være at organisasjonen leier inn den kapasitet den trenger for å gjennomføre de enkelte fasene i syklusen for et kortere eller lengre tidsrom.

 • Vedlikehold av kontekst.
 • Gjennomføring av kjerneprosessen
 • Identifisering
 • Analyse
 • Evaluering
 • Tiltak
 • Rapportering

Intelligence/Business Intelligence

Overvåkning av omverdenen for alle organisasjoner er nødvendig for alle organisasjoner for å overleve på lenge sikt. Selskaper trenger til rett tid riktiginformasjon om omverdenen, markedet, konkurrenter, kunder, nye produkter/tjenester, patenter og trender for å kunne ta riktige beslutninger. Intelligence/Business Intelligence sin fundamentale oppgave er å spesifisere og levere nøyaktig informasjon for derved å redusere usikkerheten ved kritiske valg.

 

Vig Consulting hjelper sine klienter med å analysere effektene av den nye verdenen gjennom Intelligence/Business Intelligence.

 

 

Vig Consulting  foretar research og strategiske analyser for å tilfredsstille bedriftens umiddelbare behov for informasjon samt analysere den løpende flyten av Business Intelligence.

Å iakta omverdenen er nødvendig for alle bedrifter for å overleve både på kort og lang sikt. En god forståelse om kunder, konkurrenter, trender og drivkrefter er viktig for å lykkes med å fatte riktig beslutning til rett tid og, i riktig tilfelle. Dette må til for å gjennomføre strategier med kvalitet.

1

Effektiv overvåking av omverdenen er avgjørende for å lykkes i markedet.

 

Vig Consulting har utviklet ett konsept som muliggjør å bygge opp en organisasjon og ett Intranett som systematisk arbeider med å samle inn og analysere informasjon. Dette kan være om kunder, konkurrenter, markedet, trender og andre forretningsmessige og kritiske områder.

 

 • Vig Consulting hjelper til med besparelser i tid og penger gjennom å effektivisere informasjonsinnhentingen.
 • Vig Consulting muliggjør effektiv anvendelse av IT infrastrukturen.
 • Vig Consulting øker kvaliteten på informasjonene gjennom å å tilpasse håndteringen til individet.
 • Vig Consulting sparer det enkelte individ tid gjennom å forenkle informasjonssøkingen.
 • Vig Consulting befrir den enkelte for informasjons overload.
 • Vig Consulting stimulerer medarbeideren til å dele kunnskapene. 

 

 

 

1

2

Vig Consulting følger trinnvis og systematisk denne prosssen

 

 • Definering av research spørsmålet eller problemet i samarbeid med firmaet.
 • Plan. (reseach metode, research verktøy, type data , (kvalitative, kvantitative etc), og hvor hvillke data finnes)
 • Vig Consulting velger research metode og strategi i samarbeid med kunden.
 • Vig Consulting samler inn data og systematiserer og viser kunden hvordan dette gjøres.
 • Vig Consulting klargjør og trekker konklusjoner på bakgrunn av de innsamlede data.
 • Vig Consulting forbereder rapporten som inkluderer hvilke kilder som skal brukes og hvordan kundenes eget Intelligence system skal bygges opp og systematiseres.

 

 

 

3

Vig Consulting tjenester innen Internett marketing intelligence er innen følgende områder

 

Personal Intelligence

Intelligence er her hvordan få tak i informasjoner. Internett letter denne prosessen.

Her gir Vig Consulting kunden ett overblikk over hvilke informasjoner som firmaet / organisasjonen kan få tak i og, hvilke som er mest relevant for firmaet og dets eksistens.

 

Tre veier å gå for å samle inn å få tak i informasjoner

 • Firmaet kan søke selv via Internett og andre kilder.
 • Informasjoner kan bli sendt til firmaet via e-post eller på annen måte.
 • Informasjoner kan bli samlet inn, forbredt iht. til de preferansene som firmaet har satt.

 

 

Environmental Intelligence

Hvordan bygge opp ett system for overvåking av omverdenen. Hvilke kilder er relevante?

Her svarer Vig Consulting på hvordan samle inn og vurdere trender innen følgende områder:

 • politiske
 • rettslige
 • økonomiske
 • teknologiske
 • sosiale  spørsmål
 • miljøspørsmål og hvilke implikasjoner dette kan ha for firmaet. 

 

Consumer Intelligence

Hvordan bygge opp ett “Consumer Intelligence System” og bruke konklusjonene som trekkes til aktivt å forbedre dialogen og samarbeidet med kundene?

Consumer Intelligence Systems er nødvendig pga. at kundene i dag har og dessuten vil få en mye sterkere stilling ovenfor leverandørene.

Internett har åpnet for helt andre mer effektive muligheter for kundene til å sammenligne priser, tilbud etc.

Firmaet  trenger å ha  en direkte og koninuerlig interaksjon mellom kunde og seg selv.

Firmaet trenger a vite hvem kundene er og hvordan de opptrer i forskjellige situasjoner.

Firmaet trenger å vite deres reaksjoner på privatliv og sikkerhet.

Competitive Intelligence

Hvordan bygge opp ett system for overvåking av konkurrenter og samle inn informasjoner om firmaets nåværende/potensielle konkurrenter?

 

 • Innsamling av informasjon om konkurrentene for å kunne ta bedre markeds- og strategiske beslutninger
 • Hvorfor firmaet trenger ett slikt system
 • Hvorfor firmaer som ikke har ett slikt system har store drawbacks.
 • Fordelene ved å bruke Internett innen CI
 • Hvordan foreta CI

 

 

4

Vig Consulting sin Intelligence/Business Intelligence Prosess

 

Vi analyserer firmaets totale behov når det gjelder forretningsmessig kritisk informasjon, både kvalitativt og kvantitativt, i nært samarbeid med ledelsen.

 

Fase 1: Forstå firmaets forretningslogikk og omverdenen

 

Fase 2: Forstå beslutningsprosessen og kritisk informasjon

Vi velger ut kilder, eksternt og internt, som tilfredsstiller behovet. Denne delen av prossen gjøres i nært samarbeid med ledelsen, sluttbruker og Business Intelligence avdelingen.
.

Fase 3: Skape en kundetilpasset løsning for overvåking av omverdenen.

Vi skaper unike, egenutviklede intelligente agenter som garanterer at informasjonene leveres automatisk til organisasjonens Intranett.

Fase 4: Utdanne og trene organisasjonen.

Vi utdanner og trener de ansatte i å se nytten av og arbeide praktisk med kontinuerlig og systematisk overvåking av omverdenen. Hele organisasjonen må forstå hvorfor overvåking av omverdenen er viktig. Overvåking av omverdenen er ikke noe som gjøres av bare  2-3 personer. Effektiv overvåking av omverdenen må involvere hele organisasjonen!

Fase 5: Oppfølging og støtte

I takt med at bedriften og omverdenen forandres må bedriftens overvåking av omverdenen følge med. Vi hjelper bedriften med kontinuerlig støtte i denne fornyelsesprosessen gjennom aktiv coaching og direkte support.

 

 

 

5

Grunnleggende retningslinjer for Business Intelligence System

 

Nedenfor følger en liste av grunnleggende retningslinjer for firmaer/organisasjoner som ønsker å bygget ut ,og ta i bruk Business Intelligence.

 

 1. Ta en beslutning om hva bedriften ønsker å fokuserer på
 2. Undersøk hva som blir gjort idag?
 3. Finn ut hva som er relevant for bedriftens behov.
 4. Lag en plan.
 5. Demonstrer nytten av prosjektet.
 6. Spore opp kilder.
 7. Bygge ett nettverk.
 8. Markedsfør resultatene.
 9. Bruk teknologien effektivt.
 10. Spre informasjonen.

 

 

Tjenester

cohdra100_0645

 


Kurs

 

 

 

De fleste av våre kurs holdes i sammenheng med andre oppdrag vi har for våre kunder og tilpasses disse. Prisene på kursene vil derfor avhenge av oppdraget som helhet.

 


Produkter

wallet_150

Her tilbyr vi kjøp av bøkene Praktisk Enterprise Risk Management blant annet . For videre lesning se  www.risikoledelse.com

 

 

Hvis du har noen spørsmål eller ønsker å vite mer om Intelligence Resource kan du bruke kontaktmulighetene nedenfor:

 

VIG CONSULTING
ORG.NR: 977 505 992

Jan Vig
Daglig leder

__________________
Kirkeveien 35, NO-1710, SARPSBORG
Mobile : +47 414 43 727
e-mail: ja-vig@online.no
Web: www.slowdown.no ,www.intelligence.no , www.risikoledelse.com

Copyright © 2000-2015 VIG CONSULTING

Del på bloggen

Bookmark and Share

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: